Privacyverklaring

 

Ondernemerscontact Taxandria (hierna: OCT) respecteert de privacy van al haar leden en betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens OCT verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

De contactgegevens van OCT zijn:

Ondernemerscontact Taxandria

Postbus 40
5130 AA Alphen
Mail: info@o-c-t.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar info@o-c-t.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

OCT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van het statutaire doel van OCT, om u te informeren over onze producten en /of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.

Persoonsgegevens

OCT verwerkt van hun leden de volgende gegevens:

 • Titulatuur, voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Woonadres, postcode en woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer(s)

 • Mailadres

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de diensten, kan OCT (een deel van) uw persoonsgegevens gebruiken voor bijvoorbeeld uitnodigingen, notas etc.

Bewaren persoonsgegevens

OCT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het statutaire doel te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Rechten leden OCT

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Recht op inzage van de geregistreerde gegevens

 • Recht om uw gegevens te laten verwijderen

 • Recht op rectificatie en aanvulling

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht van bezwaar

 • Recht op duidelijke informatie

Als OCT uw persoonsgegevens verwerkt omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken.

Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek voor inzage indienen door een e-mail te sturen naar info@o-c-t.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan de secretaris van OCT telefonisch met u contact opnemen om te verifieĢˆren of het verzoek tot inzage van u afkomstig is.

OCT zal binnen twee weken na uw verzoek de gevraagde gegevens aan u verstrekken.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag tot het intrekken van de verwerking van uw persoonsgegevens niet goedkeuren:

 • als OCT uw persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van het doel van OCT;

 • indien OCT een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking.

Beveiliging

OCT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur.
Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server waarbij veiligheidsmaatregelen regelmatig worden verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

Als u denkt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat dit ons dan weten via info@o-c-t.nl.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een email sturen naar info@o-c-t-.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen in de privacyverklaring

OCT heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring waarover OCT u niet vooraf zal informeren.
Via de website zal OCT u informeren over de aangebrachte wijzigingen.